اثر پرایمینگ و شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه نسی (Stipagrostis plumosa)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ آب و خاک، دانشگاه زابل.

2 دانشیار دانشکدۀ علوم زیست محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

3 کارشناس ارشد بیان‌زدایی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران.

چکیده

به منظور بررسی پرایمینگ و شوری بر جوانه­زنی و رشد گیاهچه‌های Stipagrostis plumosa آزمایشی به­صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاه انجام گرفت. عامل اول پرایمینگ شامل سالسیلیک اسید در سه سطح (100، 200، 300 میلی­گرم بر لیتر)، جیبرلیک اسید در سه سطح (125، 250، 500ppm )، اسکوربیک اسید در سه سطح (100، 200، 300 میلی‏گرم بر لیتر) و آب مقطر به­عنوان شاهد و عامل دوم تنش شوری در شش سطح (0، 2/0، 4/0، 8/0، 2/1، 6/1 مول بر لیتر) بود. صفات مورد ارزیابی شامل تعیین سرعت جوانه­زنی، درصد جوانه­زنی، طول ریشه­چه، طول ساقه­چه، طول گیاهچه و تعیین شاخص بنیه بذر بود. نتایج نشان داد که تنش شوری تأثیر بازدارنده­ای بر خصوصیات جوانه­زنی بذر نسی داشت. کلیۀ محرک­های شیمیایی باعث افزایش خصوصیات جوانه‌زنی این گیاه شدند. همچنین اثر متقابل تیمار­های مورد آزمایش نشان داد که در کلیۀ سطوح تنش شوری غلظت ppm 250 جیبرلیک اسید بیشترین تأثیر را بر بهبود خصوصیات جوانه­زنی این گیاه داشت. می­توان چنین نتیجه­گیری کرد که پرایمینگ بذر توسط جیبرلیک اسید می­تواند باعث مقاومت بذر گیاه نسی در مرحلۀ جوانه‌زنی در مناطق مستعد تنش شوری گردد.

کلیدواژه‌ها