نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تأثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر استقرار نهال و خصوصیات مورفولوژیکی رشد بروموس (Bromus kopetdaghensis) در شرایط عرصه‏های مرتعی

ریحانه عظیمی؛ محمد جنگجو؛ حمید رضا اصغری

دوره 67، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 559-570

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53474

چکیده
  در اصلاح مراتعْ استقرار گیاهان، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‏خشک، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در سال‏های اخیر، از کودهای بیولوژیکی، مانند قارچ‏های همزیست، به منزلة رهیافتی مفید برای افزایش حاصلخیزی اراضی و استقرار گیاهان استفاده می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی امکان افزایش درصد استقرار و سرعت رشد نشا‏های گیاه بروموس (Bromus ...  بیشتر