نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تهیة مدل برآورد رسوب روزانه در حوزة آبخیز جنگلی کجور

ذکریا اسدالهی؛ مهدی وفاخواه؛ سید حمید رضا صادقی

دوره 67، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.50824

چکیده
  امروزه، مدل‏های دینامیک، به‏ عنوان مهم‏ترین ابزارِ بررسی‏ پدیدة فرسایش و رسوب‏گذاری، به دلیل دخالت عوامل زیاد و پیچیده‌بودن فرایندِ این پدیده مد نظر قرار گرفته‌اند. از این ‏رو، تحقیق حاضر با هدف مدل‏سازی تغییرات روزانة رسوب حوزة آبخیز کجور، با استفاده از آمار بارندگی، دبی، و رسوب روزانه طی سال‏های 1386 تا 1389 انجام شد. ...  بیشتر