نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسة خصوصیات بانک بذر خاک دو رویشگاه علفزار و جنگل

سید حمزه حسینی کهنوج؛ رضا عرفان زاده؛ حسین آذرنیوند

دوره 68، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 469-485

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.56132

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تأثیر نوع رویشگاه بر خصوصیات بانک بذر خاک (تراکم، تشابه بانک بذر خاک با پوشش روزمینی، تنوع و غنای گونه‏ای) انجام شد؛ بدین ‏صورت که رویشگاه علفزار در بخشِ انتهاییِ حوضة واز (استان مازندران) و رویشگاه جنگلی نیز در پایین‏دست رویشگاه علفزار (در نزدیکی رویشگاه علفزار) انتخاب شد. سپس، در هر یک از رویشگاه‏ها نمونه‏های ...  بیشتر