نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی آثار بهره‏برداری بر خصوصیات فیزیکی خاک و مقاومت خاک در حوزه‌های آبخیز جنگلی (بررسی موردی: جنگل خیرود)

مقداد جورغلامی؛ وحید ریزوندی؛ باریس مجنونیان قراقز

دوره 66، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 223-236

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.35574

چکیده
  ارزیابی و مدیریت آثار محیط‏زیستی فعالیت‏های بهره‏برداری جنگل یکی از عوامل اساسی است که اهمیت آن نیز روز به روز در حال افزایش است. این مطالعه، به منظور ارزیابی سیستمِ زمینیِ چوب‌کشی با اسکیدرهای چرخ ‏لاستیکی در منطقه‌ای هشت‌هکتاری در پارسل 309 بخش گرازبن، جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود، انجام شد. اهداف این تحقیق عبارت‌اند ...  بیشتر