نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی تأثیر تعداد عوامل ورودی در مقدار دقت شبکه عصبی مصنوعی برای پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش (بررسی موردی: حوزه آبخیز هراز)

حمیدرضا مرادی؛ علیرضا سپهوند؛ پرویز عبدالمالکی

دوره 65، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 231-243

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.30014

چکیده
  بیش از 30 درصد از مساحت کشور ایران را مناطق کوهستانی تشکیل می‌دهد، لذا هر ساله حرکات توده ایموجب خسارت به انواع سازه‌های مهندسی، مناطق مسکونی و جنگل‌ها در پی آن ایجاد رسوب و سیلاب‌های گل‌آلودگی رودخانه‌ها می‌شود. لذا برای جلوگیری از این خسارت‌ها و تعیین حساسیت دامنه‌ها، به پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در مناطق مختلف می‌پردازند. ...  بیشتر