نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تحلیل میزان رضایت آبخیزنشینان سه حوزۀ آبخیز شهرستان سراوان از برنامۀ پنجم رشد و توسعۀ کشاورزی و درآمدزایی

جمشید نصرتی راد؛ علی اکبر جمالی؛ حسین سرگزی

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 1093-1104

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.247873.1202

چکیده
  شناسایی موانع و عوامل اجتماعی و اقتصادی روستائیان برای توسعۀ روستایی امری ضروری است. برای شناسایی این موضوع، بررسی سرمایۀ اجتماعی و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی مؤثر بر رضایت آبخیزنشینان تأکید این پژوهش است. هدف بررسی میزان رضایت آبخیزنشینان از برنامۀ پنجم رشد و توسعۀ کشاورزی و درآمدزایی (سال­های 1387 تا 1392) است. روش مطالعه، کاربردی ...  بیشتر