نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی شدت بیابان‏زایی حوزة آبخیز درخت سنجد با استفاده از مدل IMDPA

الهام السادات ابریشم ابریشم؛ سادات فیض نیا

دوره 67، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 345-358

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.52824

چکیده
  در این تحقیق از روش ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابانی‏زایی اراضی(IMDPA)  برای ارزیابی پتانسیل بیابان‏زایی منطقة درخت سنجد استفاده شد. پس از بررسی‏ها و ارزیابی‏های اولیه، چهار معیار اقلیم، پوشش‏ گیاهی، خاک، زمین‏شناسی و ژئومورفولوژی مهم‌ترین معیارهای مؤثر در بیابان‏زایی این منطقه انتخاب شدند. با استفاده از روش فوق، امتیازات ...  بیشتر