نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تاثیر ویژگی‌های خاک بر روان‌آب و فرسایش خاک در اراضی جنگلی

عطاالله کاویان؛ علی آزموده؛ کریم سلیمانی؛ قربان وهاب زاده

دوره 63، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 89-114

چکیده
  فرسایش خاک یک چالش جهانی بوده که به طور جدی منابع آب و خاک را تهدید کرده و یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌ محیطی به ‌شمار می‌رود. یکی از متغیرهای مهم و قابل بررسی بر فرایند روان‌آب و فرسایش خاک، ویژگی‌های خاک می‌باشد. لذا این پژوهش برای بررسی شماری از متغیرهای موثر خاک در روان‌آب و فرسایش خاک، در دو پایگاه پژوهشی جنگلی واقع در محدوده ...  بیشتر