نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی غلظت سرب و نیکل در خاک و گیاه مرتعی Halimocnemis pilifera در اطراف مرکز دفن زباله حلقه دره کرج

نفیسه پناهی قره سو؛ امیر حسین حمیدیان؛ علی طویلی

دوره 69، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61730

چکیده
   این پژوهش در اطراف مرکز دفن زباله حلقه دره کرج با هدف بررسی تعیین غلظت فلزات سنگین (سرب و نیکل) در گیاه Halimocnemis pilifera و خاک منطقه صورت گرفت. به منظور انجام مطالعه سه پلات50 * 50 متر در جهت باد غالب منطقه استقرار یافت. پلات اول در نزدیکی حوضچه­های شیرابه و پلات‏های دوم و سوم بافاصله 500 متری و یک کیلومتری از پلات اول استقرارگردید. در هر ...  بیشتر