نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تحلیل فراوانی سیلاب به روش رگرسیونی هیبرید جهت ارائه مدل منطقه‌ای (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

سیدهاشم حسینی؛ مجید عباسی زاده؛ محمدرضا خالقی

دوره 65، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 495-506

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.32048

چکیده
  در مناطق دارای فاقد آمار یا با آمار ناچیز، برای برآورد دبی باید از روش‌های غیر مستقیم استفاده نمود. در بین روش‌های غیر مستقیم، روش‌های تحلیل منطقه‌ای سیلاب، بیشترین کاربرد را دارا می‌باشند. یکی از روش‌های ارائه شده  برای تحلیل منطقه‌ای سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک روش هیبرید است. این روش بر اساس روش ایستگاه- سال بوده ...  بیشتر