نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی تأثیر عوامل محیطی بر فرم‏های رویشی گیاهان (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی جواهرده رامسر)

دیانا عسکریزاده؛ غلامعلی حشمتی

دوره 65، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 529-540

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.32051

چکیده
  از عوامل مهم تأثیر گذار بر پوشش گیاهی در اکوسیستم‏های مرتعی، فاکتورهای غیر زنده است که نقش مهمی در شکل گیری و توالی انواع پوشش‏های گیاهی دارد. شناخت این عوامل، گام مهمی در مدیریت اکولوژیک مراتع محسوب می‏شود. بدین منظور، مراتع جواهرده رامسر واقع در البرز شمالی از ارتفاع 2000 تا 3200 متر انتخاب شد. با توجه به پایش میدانی و ساختار پوشش ...  بیشتر