نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بهینه‌سازی شکل و اندازة واحدهای نمونه برای افزایش دقت و صحت برآورد تراکم گون خاردار (Astragalus verus) در مراتع مایان مشهد

زهرا زنگنه؛ کمال الدین ناصری؛ فریدون ملتی؛ منصور مصداقی

دوره 68، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 81-94

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53885

چکیده
  چون اندازه‏گیری تراکم گیاهان، اغلب، به کمک پلات و در اکثر موارد به روش شمارش پایه‏ها صورت می‏گیرد، اندازه و شکل پلات از نخستین مواردی است که باید دربارة آن تصمیم‌گیری شود. در این تحقیق اثر اشکال و سطوح مختلف پلات بر دقت و صحت نمونه‏گیری به ‏منظور برآورد تراکم گیاه گون خاردار‌ـ که یکی از گونه‏های غالب در منطقه و دارای پایه‏های ...  بیشتر