نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تعیین مناسب ترین حد بهره برداری مجاز گونه Artemisia sieberi در مراتع استپی دهنو - بردسیر استان کرمان

محمد شریفی یزدی؛ فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات

دوره 66، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 121-129

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.35333

چکیده
  به منظور تعیین مناسب ترین حد بهره برداری، مطالعه اثر شدت های مختلف برداشت بر تولید علوفه گونه(Artemisia sieberi) در مراتع استپی دهنو بردسیر استان کرمان باجرا درآمد. برای رسیدن به این هدف در سایت یک هکتاری محصور شده به همین منظور آزمایش انجام شد، تیمارهای مورد نظر در این تحقیق شامل چهار شدت برداشت: 25، 50 و 75 درصد برداشت به روش تقلید چرا (Simulation) ...  بیشتر