نویسنده = مصطفی کریمیان اقبال
تعداد مقالات: 1
1. تکوین پدوژئومورفیک یک مخروطه‌افکنه در مرکز ایران

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 191-206

10.22059/jrwm.2013.35572

امید بیات؛ حمیدرضا کریم زاده؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ حسین خادمی