نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تکوین پدوژئومورفیک یک مخروطه‌افکنه در مرکز ایران

امید بیات؛ حمیدرضا کریم زاده؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ حسین خادمی

دوره 66، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 191-206

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.35572

چکیده
  با وجود شرایط زمین‌شناختی و اقلیمی مناسب جهت تشکیل و تکوین مخروطه‌افکنه‌ها و اهمیت این لندفرم در تأمین منابع آب و خاک در مناطق خشک، دربارة این لندفرم مطالعات محدودی در ایران انجام شده است. هدف از این پژوهش شناسایی، نقشه‌برداری، و بررسی نحوة تکوین سطوح ژئومورفیک بر یک مخروطه‌افکنه در شرق اصفهان و مطالعة تشکیل و تکامل خاک‌ها ...  بیشتر