نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تصمیم‏گیری چندشاخصة دومرحله‏ای برای ارزیابی پایداری گزینه‏های احیای دریاچة ارومیه

علی آذرنیوند؛ محمد ابراهیم بنی حبیب

دوره 68، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 197-212

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.54919

چکیده
  نیازهای در حال تحول حوضة دریاچة ارومیه، با توجه به رشد جمعیت، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب را در این زیست‏بوم دشوار ساخته و وضعیتی بحرانی را در تأمین نیاز اکولوژیکی‏ دریاچه رقم زده است. در این شرایط منابع آب حوضه باید در چارچوبی پایدار مدیریت شود. از این رو، از چارچوب تصمیم‏گیری چندشاخصه استفاده شد تا برتری گزینه‏های موجود ...  بیشتر