نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تحلیل و بررسی وضعیت برنامه‌های محیط‌زیستی شبکۀ یک سیما با استفاده از روش تحلیل عاملی

مریم لاریجانی؛ مصطفی نادری؛ سید محمد شبیری؛ لعبت زبردست

دوره 74، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 157-175

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.305560.1516

چکیده
  این مقاله سعی دارد در قالب پژوهشی معیارهای مهم در بررسی عملکرد برنامه­های محیط­زیستی شبکۀ یک سیما را با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی با ابزار پرسشنامه که توسط 70 نفر از خبرگان سیما تکمیل شده است، بررسی و اولویت­بندی نماید و در نهایت پیشنهادهایی برای ارتقاء سطح برنامه­های محیط­زیستی ارائه دهد. در این راستا معیارهای در ...  بیشتر