نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسه دقت نقشه خاک تهیه‌شده به روش ژئوپدولوژی و روش معمول ایران (مطالعة موردی: کوهین)

زهره علیجانی؛ فریدون سرمدیان؛ سید روح الله موسوی

دوره 67، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 93-102

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.50831

چکیده
  امروزه پیشرفت‌های وسیع در زمینة نقشه‏برداری سبب افزایش درجة خلوص و صحت نقشه‌های خاک شده است. روش‏های معمول نقشه‏برداری خاک، علاوه بر اینکه به مهارت و تجربة نقشه‏بردار در شناسایی و ترسیم مرزها بستگی دارد، مستلزم صرف هزینه و وقت بسیار زیادی است که نقشه‏برداری را با محدودیت‏هایی روبه‌رو می‏سازد. در این مطالعه از عکس‏های ...  بیشتر