مقایسه دقت نقشه خاک تهیه‌شده به روش ژئوپدولوژی و روش معمول ایران (مطالعة موردی: کوهین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران

2 استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه پیشرفت‌های وسیع در زمینة نقشه‏برداری سبب افزایش درجة خلوص و صحت نقشه‌های خاک شده است. روش‏های معمول نقشه‏برداری خاک، علاوه بر اینکه به مهارت و تجربة نقشه‏بردار در شناسایی و ترسیم مرزها بستگی دارد، مستلزم صرف هزینه و وقت بسیار زیادی است که نقشه‏برداری را با محدودیت‏هایی روبه‌رو می‏سازد. در این مطالعه از عکس‏های هوایی با مقیاس 40000/1 به منظور تهیة نقشة تفسیری اولیه و تعیین منطقة نمونه استفاده شد. سپس، تعداد 24 نیمرخ در واحدهای تعیین‌‌شده حفر گردید. پس از نمونه‏برداری و انجام دادن آزمایش‏های شیمیایی و فیزیکی لازم، نقشة خاک منطقة کوهین (قزوین) به روش ژئوپدولوژی تهیه شد و صحت نقشه به دو روش در همة سطوح رده‏بندی محاسبه گردید. روش اول عبارت بود از تشکیل ماتریس خطا و اندکس کاپا، و روش دوم مقایسة نقشة ژئوپدولوژیکی با پروفیل‏های حفرشده و ارزیابی نتایج هر کدام. سپس، بخشی از نقشة ژئوپدولوژیکی، که دارای همپوشانی با نقشة تهیه‌شده به روش معمول بود، با این نقشه مقایسه شد. نتایج به ترتیب صحت کلی 5/67، 5/90، و 5/98 درصد را در سطح فامیل‌ـ زیرگروه و گروه بزرگ‌ـ زیر رده، و ردة خاک برای روش ژئوپدولوژی نشان داد.

کلیدواژه‌ها