نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران

2 استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه پیشرفت‌های وسیع در زمینة نقشه‏برداری سبب افزایش درجة خلوص و صحت نقشه‌های خاک شده است. روش‏های معمول نقشه‏برداری خاک، علاوه بر اینکه به مهارت و تجربة نقشه‏بردار در شناسایی و ترسیم مرزها بستگی دارد، مستلزم صرف هزینه و وقت بسیار زیادی است که نقشه‏برداری را با محدودیت‏هایی روبه‌رو می‏سازد. در این مطالعه از عکس‏های هوایی با مقیاس 40000/1 به منظور تهیة نقشة تفسیری اولیه و تعیین منطقة نمونه استفاده شد. سپس، تعداد 24 نیمرخ در واحدهای تعیین‌‌شده حفر گردید. پس از نمونه‏برداری و انجام دادن آزمایش‏های شیمیایی و فیزیکی لازم، نقشة خاک منطقة کوهین (قزوین) به روش ژئوپدولوژی تهیه شد و صحت نقشه به دو روش در همة سطوح رده‏بندی محاسبه گردید. روش اول عبارت بود از تشکیل ماتریس خطا و اندکس کاپا، و روش دوم مقایسة نقشة ژئوپدولوژیکی با پروفیل‏های حفرشده و ارزیابی نتایج هر کدام. سپس، بخشی از نقشة ژئوپدولوژیکی، که دارای همپوشانی با نقشة تهیه‌شده به روش معمول بود، با این نقشه مقایسه شد. نتایج به ترتیب صحت کلی 5/67، 5/90، و 5/98 درصد را در سطح فامیل‌ـ زیرگروه و گروه بزرگ‌ـ زیر رده، و ردة خاک برای روش ژئوپدولوژی نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Accuracy of Soil Map Prepared by Geopedology and Usual Method of Iran (Case Study: Kouhin)

نویسندگان [English]

  • Zohreh Alijani 1
  • Fereydoun Sarmadian 2
  • Seyed Rouhollah Mousavi 1

1 Graduate student, Soil Science Engineering Department, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Professor, Soil Science Engineering Department, University of Tehran, Karaj, Iran

چکیده [English]

Today, extensive improvements in fields of soil mapping have increased the purity and accuracy of
soil maps. Usual mapping methods moreover depend on skills and experience of surveyor in
identifying and delineating the boundaries, also need the high cost and time consuming that face the
soil mapping with restrictions. In this study, aerial photographs with 1/40000 scale were used in order
to preparation of the initial interpretive map and determination of sample region. Then, the numbers of
24 profiles were described in determined units. After sampling and necessary physicochemical tests,
soil map of Kouhin (Qazvin) was prepared and accuracy of map was calculated in two methods in all
levels of taxonomy. The first method was formation of error matrix and calculation of kappa index and
second was comparison the geopedological map with described profiles and evaluation the results of
each. Then a part of a geopedological map that had overlapping with map prepared by usual method
was compared with this map. Results showed the overall accuracy of 67.5, 90.5 and 98.5 percent in
levels of family- subgroup and great group- suborder and order of soil for geopedological method
respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accuracy of soil map
  • geopedology
  • soil map units
  • usual method of Iran
  • validation