دوره و شماره: دوره 67، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-157 
1. تهیة مدل برآورد رسوب روزانه در حوزة آبخیز جنگلی کجور

صفحه 1-15

ذکریا اسدالهی؛ مهدی وفاخواه؛ سید حمید رضا صادقی


10. تعیین عوامل مؤثر بر رشد طولی فرسایش خندقی (مطالعة موردی: حوزة آبخیز دره کره)

صفحه 117-126

علی اکبر نظری سامانی؛ فاطمه توکلی؛ حسن احمدی؛ غلامرضا راهی