دوره و شماره: دوره 67، شماره 3، آبان 1393، صفحه 333-499 
4. مقادیر عناصر معدنی هشت گونة مرتعی در مراتع ییلاقی طالقان

صفحه 381-391

10.22059/jrwm.2014.52827

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ محمود حمیدیان؛ زهرا ارزانی؛ مجید آخشی