نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه، بسیاری از برنامه‌های مدیریت مشارکتی منابع طبیعی، به دلیل توجه ناکافی به خصوصیات و موقعیت ذی‌نفعان در شبکة روابط اجتماعی آن‌ها، با شکست مواجه شده است. تشخیص کنشگران یا افراد کلیدی یکی از الزامات اجرایی‌نمودن برنامة عمل مدیریت مشارکتی منابع طبیعی است. بر اساس تحلیل ذی‌نفعان و روش تحلیل شبکه، می‌توان اثرگذارترین کنشگران در تصمیمات زیست‌محیطی را مشخص نمود. هدف از انجام‌دادنِ این تحقیق تعیین قدرت‌های اجتماعی، بر اساس رویکرد تحلیل شبکه‌ای و تحلیل ذی‌نفعان، در سطح بهره‌برداران محلی از مراتع مشاعی روستای ناریان در منطقة طالقان است. در این تحقیق نخست بهره‌برداران مرتع، بر اساس روش‌های پیمایشی، شناسایی شده‌اند. سپس، از طریق پرسشنامه ماتریس‌های اعتماد و مشارکت تولید و شاخص مرکزیت درجه و مرکزیت بینابینی محاسبه شده است و، در نهایت، موقعیت هندسی  هر کنشگر در شبکه نشان داده شده است. یافته‌های این تحقیق در تشخیص کنشگران با موقعیت مرکزی، که نقش کلیدی را در برنامة عمل مدیریت مشارکتی مراتع ناریان ایفا می‌نمایند، مؤثر است. همچنین، نتایج این تحقیق می‌تواند مدیران و برنامه‌ریزان منابع طبیعی را در شناخت قدرت‌های اجتماعی برای ساماندهی و اجرای برنامه‌های مدیریت پایدار سرزمین یاری نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stakeholders’ Analysis, Social Power and Network Analysis in Natural Resources Co-Management

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ghorbani 1
  • Mahrou Dehbozorgi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Ph.D Student, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

چکیده [English]

Nowadays, a lot of natural resource co-management plans due to lack of attention to stakeholders’
characteristics and position in network of social relationships have failed. Actors or key personnel’s
recognition has been one of administrative requirement of natural resources co-management plans.
The most influential actors in environmental decisions making can be identified based on stakeholders
and network analysis. This study is aimed to determine the social powers based on network analysis
approach and stakeholders analysis at the local users level of common rangeland of Nariyan village in
Taleghan region. In this study, first, Rangeland users were identified based on survey methods then
trust and cooperation matrixes are produced and then degree centralities index and betweenness
centrality were computed by questionnaire finally each actor’s topology has shown in the network.
The result of this research is effective in identifying actors with central position that perform a key
role in Nariyan rangeland co-management plan. Also, the result of this study can assist natural
resource managers and planers in identifying social powers in order to organize and implement the
sustainable landscape management plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • actors’ centrality
  • natural resources co-management
  • Social network analysis
  • social power
  • stakeholders’ analysis