نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی الگوی توزیع زمانی بارش روزانه و روابط آن با بارش‌های کوتاه مدت در مناطق ساحلی- جنگلی (مطالعه موردی: ایستگاه نوشهر در شمال ایران)

مریم مرادنژادی؛ آرش ملکیان؛ مقداد جورغلامی؛ علی قاسمی

دوره 69، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 475-485

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61697

چکیده
  الگوی توزیع بارش 24 ساعته و رابطه آن با بارش‏های کوتاه‌مدت، یکی از مباحث مهم در مطالعات مربوط به هیدرولوژی همچون شبیه‏سازی سیلاب و طراحی سازه‏های آبی است. ازاین‌رو در این مطالعه، جهت نیل به این هدف، ابتدا با استفاده از داده‏های ایستگاه باران‌نگار نوشهر در یک منطقه جنگل ساحلی در شمال ایران، به بررسی روابط بارش روزانه با بارش ...  بیشتر