نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام هوایی و زیرزمینی اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) بر خصوصیات جوانه‌زنی سه گونه دارویی

مرتضی صابری؛ وحید کریمیان؛ مجید خزایی

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 585-596

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.303243.1507

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی اثر آللوپاتیک عصاره اندام هوایی و زیرزمینی اکالیپتوس بر مراحل جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ی گونه‌های Cassia angustifolia Vahl. ، Datura stramonium L. و Hibiscus sabdariffa L. انجام گرفت. ابتدا عصاره استخراج شده از اندام‌های ‌هوایی و زیر‌زمینی گونه مذکور تهیه شد و از این عصاره با افزودن آب مقطر غلظت‌های‌۰ (شاهد)، ۲۵، ۵۰ ، ۷۵ و ۱۰۰ درصد به دست ...  بیشتر