نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسه آماری بین محصولات IMERG و TMPA 3B42V7 در سطح سه داده های بارشی GPMو TRMM (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود، استان خراسان رضوی)

سیده مریم علی بخشی؛ علیرضا فرید حسینی؛ کامران داوری؛ امین علیزاده؛ هنری مونیکا گاسچا

دوره 69، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 963-981

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61194

چکیده
  داده­های ماهواره­ای بارش از چند دهه قبل وارد مطالعات علمی در مقیاس­های منطقه­ای و جهانی شده­­­اند. هدف از این پژوهش، مقایسۀ کمی محصولات بارش ماهوارۀ  TRMM و ماهوارۀ GPMدر حوضۀ آبریز کشف­رود است. مسئله مهم در مورد این داده­ها دقت و اندازۀ پیکسل آنها است. ماهواره GPM در تاریخ 28 فوریه 2014 به فضا پرتاب شده و تاکنون مطالعه­ای ...  بیشتر