نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
شناسایی و اولویت‌بندی مناطق سیل‌خیز حوضۀ دز با استفاده از مدل WMS

حامد نوذری؛ صفر معروفی؛ مهناز ادیرش

دوره 70، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 805-820

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.136829.935

چکیده
  با توجه به خسارت­های سالیانۀ سیلاب حوضۀ دز و عدم اطلاع از میزان آبی که در زیر حوضه­های میانی به سیل اصلی اضافه می‌شوند، هدف این تحقیق، تعیین میزان مشارکت زیرحوضه‌های میانی در سیل خروجی و شناسایی مناطق سیل­خیز حوضه است. بنابراین با استفاده از شاخص SPI، مرطوب­ترین دورۀ زمانی منطقه تعیین گردید. پس از آن، منطقۀ مورد مطالعه به یازده ...  بیشتر