نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
عوامل مؤثر در پذیرش بیمة مراتع توسط دامداران استان سمنان

حسین راحلی؛ باب اله حیاتی؛ قادر دشتی؛ امین شاکری؛ جعفر سید اخلاقی

دوره 66، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 335-346

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.36511

چکیده
  صنعت بیمه یکی از عوامل مؤثر در توسعة کشاورزی پایدار است. مراتع کشور، که تأثیرپذیری بیشتر و زودهنگام‌تری از پدیده‌هایی مانند خشکسالی دارد، به‌رغم گستردگی‌اش، سطح محدودی از آن‌ها تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. از حدود 4/86 میلیون هکتار مراتع کشور کمتر از سه میلیون هکتار تحت پوشش بیمه قرار دارد. استان سمنان، در مقایسه با سایر ...  بیشتر