نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 کارشناس سازمان جنگل و مراتع استان سمنان

چکیده

صنعت بیمه یکی از عوامل مؤثر در توسعة کشاورزی پایدار است. مراتع کشور، که تأثیرپذیری بیشتر و زودهنگام‌تری از پدیده‌هایی مانند خشکسالی دارد، به‌رغم گستردگی‌اش، سطح محدودی از آن‌ها تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. از حدود 4/86 میلیون هکتار مراتع کشور کمتر از سه میلیون هکتار تحت پوشش بیمه قرار دارد. استان سمنان، در مقایسه با سایر مناطق کشور، سطح بیشتری از مراتع را تحت پوشش بیمه قرار داده است. بنابراین، در این تحقیق، عوامل مؤثر در پذیرش بیمة مراتع توسط دامداران استان سمنان بررسی شد. این تحقیق از جنبة هدف کاربردی‌- تجربی و از جنبة جمع‏آوری اطلاعات پیمایشی و همچنین اسنادی و کتابخانه‏ای است. جامعة آماری مورد نظر نیز همة مرتع‌داران استان سمنان است. از این میان 147 نفر با استفاده از روش نمونه‌‏گیری تصادفی ساده نمونة آماری انتخاب شد که 75 نمونه مربوط به مرتع‌داران پذیرندة بیمه است و 72 نمونه مربوط به مرتع‌داران نپذیرندة بیمه. نتایج برآورد مدل لاجیت نشان داد شرکت در کلاس ترویجی، میزان تولید مرتع، میزان دریافت وام قرق، و درآمد مرتع‌دار تأثیر مثبت و معنی‌‏دار و افزایش تعداد دام (مازاد بر ظرفیت مرتع) مرتع‌دار تأثیر منفی و معنی‏داری در پذیرش بیمة مرتع داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective factors on ranges insurance acceptance by rangers of Semnan Province

نویسندگان [English]

 • Hosein Raheli 1
 • Baballah Hahati 1
 • Ghader Dashti 1
 • Amin Shakeri 2
 • Jafar Seyyed Akhlaghi 3

1 Associate Professors, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Graduate student of Agricultural Management, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 Expert, Organization of Forest and Range, Semnan Province, Iran

چکیده [English]

Insurance industry is one of the effective factors of developing sustainable agriculture. Natural resources that are more pone to influence than other phenomenon such as: Drought, there are limited areas under insurance. From 86.4 million hectares of country Ranges, there are nearly 3 million hectares under insurance. Semnan province are compared to other areas has more Range insured. Therefore, in this research effective factors in accepting Range insurance by Semnanian's livestock have been investigated. This research is experimental and applied in the purpose also collected information and documents library. Desired statistical community is all Range man in the Semnan. Among this number of 147 persons using a random sampling as a statistical sample was selected for the 75 samples insurance range men receiver and 72 samples of range men were incompliant insurance. Logit model estimated results show that the class extension, the amount of range feed production, and to borrow the amount preserve and income are efficacious and the number of cattle is negative and significant in the acceptance of ranges insurance.


 

کلیدواژه‌ها [English]

 • acceptance
 • grass product
 • Logit Model
 • range insurance
 • range management plans
 • Semnan Province