عوامل مؤثر در پذیرش بیمة مراتع توسط دامداران استان سمنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 کارشناس سازمان جنگل و مراتع استان سمنان

چکیده

صنعت بیمه یکی از عوامل مؤثر در توسعة کشاورزی پایدار است. مراتع کشور، که تأثیرپذیری بیشتر و زودهنگام‌تری از پدیده‌هایی مانند خشکسالی دارد، به‌رغم گستردگی‌اش، سطح محدودی از آن‌ها تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. از حدود 4/86 میلیون هکتار مراتع کشور کمتر از سه میلیون هکتار تحت پوشش بیمه قرار دارد. استان سمنان، در مقایسه با سایر مناطق کشور، سطح بیشتری از مراتع را تحت پوشش بیمه قرار داده است. بنابراین، در این تحقیق، عوامل مؤثر در پذیرش بیمة مراتع توسط دامداران استان سمنان بررسی شد. این تحقیق از جنبة هدف کاربردی‌- تجربی و از جنبة جمع‏آوری اطلاعات پیمایشی و همچنین اسنادی و کتابخانه‏ای است. جامعة آماری مورد نظر نیز همة مرتع‌داران استان سمنان است. از این میان 147 نفر با استفاده از روش نمونه‌‏گیری تصادفی ساده نمونة آماری انتخاب شد که 75 نمونه مربوط به مرتع‌داران پذیرندة بیمه است و 72 نمونه مربوط به مرتع‌داران نپذیرندة بیمه. نتایج برآورد مدل لاجیت نشان داد شرکت در کلاس ترویجی، میزان تولید مرتع، میزان دریافت وام قرق، و درآمد مرتع‌دار تأثیر مثبت و معنی‌‏دار و افزایش تعداد دام (مازاد بر ظرفیت مرتع) مرتع‌دار تأثیر منفی و معنی‏داری در پذیرش بیمة مرتع داشته است.

کلیدواژه‌ها