دوره و شماره: دوره 66، شماره 3، آبان 1392، صفحه 321-476 
2. عوامل مؤثر در پذیرش بیمة مراتع توسط دامداران استان سمنان

صفحه 335-346

10.22059/jrwm.2013.36511

حسین راحلی؛ باب اله حیاتی؛ قادر دشتی؛ امین شاکری؛ جعفر سید اخلاقی


6. بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات خاک مراتع شرق سمنان با استفاده از روش‌های آمار مکانی

صفحه 387-399

10.22059/jrwm.2013.36515

محمدعلی زارع چاهوکی؛ لیلا خلاصی اهوازی؛ حسین آذرنیوند؛ اصغر زارع‌ چاهوکی


9. شبیه‌سازی رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT در آبخیز چهل‌چای استان گلستان

صفحه 433-446

10.22059/jrwm.2013.36518

اکرم عارفی اصل؛ علی نجفی نژاد؛ فرشاد کیانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


10. تعیین ارزش رجحانی گونة Bromus tomentellus با دو روش زمان‌سنجی و شاخص رجحان

صفحه 447-455

10.22059/jrwm.2013.36519

محمد فیاض؛ سعیده ناطقی؛ حسن یگانه؛ تقی میرحاجی؛ سید احمد موسوی