بررسی حساسیت اراضی به فرسایش آبی و بادی با استفاده از مدل Raizal (مطالعة موردی: اراضی آبیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکدة مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکدة مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران

چکیده

ارزیابی فرسایش‌پذیری خاک امری ضروری است تا برای جلوگیری از تخریب آن در آینده‌ـ‌‌ به دلیل استفادة بیش از حد از ظرفیت ذاتی خاک و مدیریتِ نامناسب‌ـ تدابیری اندیشیده شود. به همین منظور، در این مطالعه، تخریب‌پذیری اراضی آبیک به فرسایش آبی و بادی برای کاربری‌های زراعی و مرتع، با استفاده از مدل Raizal، از زیرمدل‌های میکرولیز، ارزیابی شد. اطلاعات مورفولوژیکی و تجزیة فیزیکی و شیمیایی از بررسی و مطالعة 32 پروفیل خاک اخذ گردید. اطلاعات زراعی- اقلیمی و مدیریتی، شامل درجة حرارت و بارندگی، از داده‌های هواشناسی ایستگاه کلیماتولوژی باغ کوثر برای 17 سال اخیر جمع‌آوری شد. برای بررسی اثرِ تغییرات اقلیمی در ارزیابی اراضی این منطقه، برای سال 2080 میلادی (طی 70 سال آینده)، از منبع گزارش‌های سازمان تغییرات اقلیمی (IPCC) مختص غرب آسیا استفاده شد. تیپ‌های بهره‌وری مورد نظر برای ارزیابیْ گندم، ذرت، جو، و یونجه است. نتایجِ به‌دست‌آمده از مطالعات ارزیابی تخریب‌پذیری اراضی به فرسایش آبی و بادی با زیرمدل Raizal در محیط GIS به صورت نقشه تهیه گردید. اطلاعات به‌دست‌آمده از مدل‌های تخریب‌پذیری اراضی به فرسایش بادی، در هر دو کاربری زراعی و مرتع، نشان‌دهندة خطر تخریب‌پذیری درصد وسیعی از اراضی منطقه با شرایط مدیریت فعلی است که نتایج ارزیابیِ روش‌هایِ مدیریتیِ پیشنهادی به بهبود کلاس‌های تخریب‌پذیری خواهد انجامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land vulnerability evaluation related to erosion and climate change impacts in Abyek region with use of Microleis system

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Safiyari 1
  • Fereydoon Sarmadian 2
  • Ahmad Heidari 3
  • Shirin Younesi 1
1 MSc. Student of Soil Science department, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor of Soil Science department, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Soil Science department, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Evaluation soil erosion is an important matter to protecting it from destroying in future due to the excessive use of the inherent capacity of soil and also improper management. Therefore, in this study land vulnerability related to water and wind erosion of Abyek for crops and pasture land has been evaluated, using Raizal model as one of the Microleis sub-models. Morphological and physical and chemical analysis data were obtained of studying and evaluating the 32 soil profiles. Agricultural - climatic and management information including temperature and precipitation data were collected from Bagh-e-Kosar climatological station for the last 17 years. To study the effect of climatic changes in the assessment of land area for the year 2080 AD (for 70 future year), the reports of International Panel on Climate Change (IPCC) allocated to West Asia have been used. Utilization types considered for evaluation, including wheat, corn, barley and alfalfa. The results obtained of Land vulnerability evaluation studies related to water and wind erosion using Raizal model part have been prepared as maps in the GIS environment. Information obtained from Land vulnerability models related to wind erosion for crops and pasture land, also implies vulnerability risk fora wide percent of the region lands under the current management, that the results evaluation of the proposed management methods express the improvement of destroying ability classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abyek
  • climate change
  • microleis system
  • Razial model
  • wind and water erosion