دوره و شماره: دوره 66، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 477-646 
2. مقایسة کارایی مدل‌های آماری و مفهومی در پیش‌بینی خشک‌سالی هیدرولوژی (مطالعة موردی: حوزة آبخیز کرخه)

صفحه 493-508

ام البنین بذرافشان؛ علی سلاجقه؛ احمد فاتحی مرج؛ محمد مهدوی؛ جواد بذرافشان؛ سمیه حجابی


6. رفتار چرایی گاو دورگه در مراتع تزخراب ارومیه

صفحه 549-563

محمد فیاض؛ حسین پیری صحراگرد؛ حسن یگانه؛ انور سور؛ میر طاهر قائمی


9. تعیین طبقات شایستگی مراتع منطقة فریدون‌شهر برای چرای گوسفند

صفحه 595-607

ابراهیم گویلی؛ محمدرضا وهابی؛ فاضل امیری؛ حسین ارزانی