دوره و شماره: دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-320 
1. بررسی آثار تنش خشکی بر شاخص‌‌‌های جوانه‌زنی چهار ژنوتیپ گونه مرتعی Bromus tomentellus

صفحه 167-177

10.22059/jrwm.2013.35570

مجتبی اخوان ارمکی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد حسن عصاره؛ علی اشرف جعفری؛ علی طویلی


3. تکوین پدوژئومورفیک یک مخروطه‌افکنه در مرکز ایران

صفحه 191-206

10.22059/jrwm.2013.35572

امید بیات؛ حمیدرضا کریم زاده؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ حسین خادمی


4. مقایسه روش‌های نروفازی، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی، و رگرسیون چندمتغیره در پیش‏بینی شوری خاک (مطالعه موردی: شهرستان اردکان)

صفحه 207-222

10.22059/jrwm.2013.35573

روح الله تقی زاده مهرجردی؛ فریدون سرمدیان؛ غلامرضا ثواقبی؛ محمود امید؛ نورایر تومانیان؛ محمد جواد روستا؛ محمدحسن رحیمیان


11. بررسی منابع رسوب حوزه های آبخیز بر اساس روش انگشت نگاری

صفحه 299-306

10.22059/jrwm.2013.35580

سادات فیض نیا؛ اصغر کوهپیما؛ حسن احمدی؛ علی اصغر هاشمی