نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، تهران

3 پژوهشگر مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تهران

چکیده

گونةBromus tomentellusبرای مطالعة اثر شدت‏‌های مختلف برداشت بر تولید علوفه، قدرت، و شادابی در مراتع مجیدآباد قروه انتخاب شد. تیمار‌های آزمایشی شامل چهار شدت برداشت 25، 50، و 75 درصد و شاهد (بدون برداشت) بودند. نتایج به‌دست‌آمده در قالب طرح اسپلیت پلات در زمان در سه سال، 1387- 1389، در نرم‌افزار‌های  SASوIRRISTAT  تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که اثر سال و شدت‏‌های مختلف برداشت، همچنین، اثر متقابل سال و شدت‏‌های مختلف برداشت بر تولید علوفه و شادابی گونة Bromus tomentellus  در سطح یک درصد معنی‌‏دار است و بین تیمار‌های 50 و 75 درصد، از لحاظ آماری، اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. بیشترین میزان تولید به شدت برداشت 25 درصد در سال 1389 با بارندگی 390 میلی‏متر اختصاص دارد و کمترین میزان به شدت برداشت 50 و 75 درصد در سال 1387 با میزان بارندگی 170 میلی‏متر. بر اساس تجزیة AMMI، نخستین مؤلفة اصلی اثرِ متقابلْ حدود 6/93 درصد از واریانس اثر متقابل را بیان نمود و در سطح یک درصد معنی‌‏دار شد. بای پلات نخستین مؤلفة اصلی اثر متقابل و میانگین تولید نشان داد که تیمار 25 درصد بالاترین میانگین تولید و از پایداری نسبتاً مناسبی برخوردار است و تیمار شاهد دارای کمترین میزان پایداری و تیمار 75 درصد دارای بیشترین پایداری است.بنابراین، با توجه به نتایج، برای حفظ تولید و شادابی گونة Bromus tomentellus و همچنین حفاظت خاکْ میزانِ برداشت 25 درصد برای این گونه پیشنهاد می‏شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of different harvesting intensity on production, strength and vitality of Bromus tomentellus (case study: Majid Abad Qorveh rangelands, Kurdistan)

نویسندگان [English]

  • Salahudin Zahedi 1
  • Farhang Ghasriani 2
  • Mina Bayat 3

1 Natural Resource Researcher of Agriculture andNatural Rrsources ResearchCenter of Kurdistan, Kurdestan. Iran

2 Assistant Professor of Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands,Tehran,Iran

3 Research of Rnageland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran

چکیده [English]

To study the effect of different harvesting intensity on forage production of Bromus tomentellus was considered of Majid Abad Qorveh. Treatments included four harvested intensity 25, 50 and 75 percent and control (no harvest).Data were analyzed based on splitplot over time during four years(1386-1389) using SAS and IRRISTAT software. The results showed that the main effect of year, different harvesting intensity and interactions effect of different harvesting intensity and years are significant on forage production and vitality of Bromus tomentellus. Comparing the harvesting intensity of 50 and 25 percent indicated no significant difference between them. The highest intensity of production is harvest intensity of 25 percent with 390 mm perecipition in 1389 and the lowest harvest intensity is 50 and 75 percent with170 mm perecipition in 1387. Regarding to AMMI Analysis, the first interaction principal component(IPC1) had a significant effect and express a 93/6 percent of the interaction of the sum of squares. The first main component biplot interaction showed that the 25 percent treatments had a highest average production and stability is relatively good, control treatment had a lowest stability and 75 percent treatment had a highest stability. According to the results, to preserve the production and vitality of Bromus tomentellus the harvesting intensity of 25 percent is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Bromus tomentellus
  • harvesting intensity
  • strength and vitality
  • M. AbadQorveh rangelands