بررسی آثار شدت‌‌های مختلف برداشت بر تولید علوفه، قدرت، و شادابی گونة Bromus tomentellus (مطالعه موردی: مراتع مجیدآباد قروه ـ استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، تهران

3 پژوهشگر مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تهران

چکیده

گونةBromus tomentellusبرای مطالعة اثر شدت‏‌های مختلف برداشت بر تولید علوفه، قدرت، و شادابی در مراتع مجیدآباد قروه انتخاب شد. تیمار‌های آزمایشی شامل چهار شدت برداشت 25، 50، و 75 درصد و شاهد (بدون برداشت) بودند. نتایج به‌دست‌آمده در قالب طرح اسپلیت پلات در زمان در سه سال، 1387- 1389، در نرم‌افزار‌های  SASوIRRISTAT  تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که اثر سال و شدت‏‌های مختلف برداشت، همچنین، اثر متقابل سال و شدت‏‌های مختلف برداشت بر تولید علوفه و شادابی گونة Bromus tomentellus  در سطح یک درصد معنی‌‏دار است و بین تیمار‌های 50 و 75 درصد، از لحاظ آماری، اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. بیشترین میزان تولید به شدت برداشت 25 درصد در سال 1389 با بارندگی 390 میلی‏متر اختصاص دارد و کمترین میزان به شدت برداشت 50 و 75 درصد در سال 1387 با میزان بارندگی 170 میلی‏متر. بر اساس تجزیة AMMI، نخستین مؤلفة اصلی اثرِ متقابلْ حدود 6/93 درصد از واریانس اثر متقابل را بیان نمود و در سطح یک درصد معنی‌‏دار شد. بای پلات نخستین مؤلفة اصلی اثر متقابل و میانگین تولید نشان داد که تیمار 25 درصد بالاترین میانگین تولید و از پایداری نسبتاً مناسبی برخوردار است و تیمار شاهد دارای کمترین میزان پایداری و تیمار 75 درصد دارای بیشترین پایداری است.بنابراین، با توجه به نتایج، برای حفظ تولید و شادابی گونة Bromus tomentellus و همچنین حفاظت خاکْ میزانِ برداشت 25 درصد برای این گونه پیشنهاد می‏شود.

کلیدواژه‌ها