مقایسه کارایی روش‏های برآورد تراکم سه گونه مرتعی Bromus tomentellus، ovina Festuca، و Prangos ferulacea (مطالعه موردی: مراتع سارال کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مرتعداری دانشگاه شهر کرد

2 استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

به منظور ارزیابی و مقایسة روش‏های اندازه‏گیری تراکم سه گونة Bromus tomentellus،ovinaFestuca، و Prangos ferulaceae، از نظر صحت و زمان لازم در هر روش، سه جامعة مطالعاتی انتخاب شد که گونة غالبِ هر جامعه یکی از گونه‌‏های مذکور بود. در هر یک از جوامعْ منطقة معرف مشخص شد و محدوده‏ای به مساحت 7000 متر مربع (70 × 100) انتخاب گردید. نمونه‌برداری در این محدوده به صورت تصادفی سیستماتیک انجام شد. در هر محدوده، با توجه به نوع و پراکنش گونه‌ها، 5 ترانسکت 100 متری مستقر شد. در هر یک از محدوده‌‏های 7000 متر مربعی، در هر جامعه، همة پایه‌‏های گونه‌های مذکور با ترانسکت نواری (2 × 100) m2شمرده شد و تراکم واقعی آن‌ها به‌دست آمد. تراکم به‌دست‌آمده از این روشْ شاهد در نظر گرفته شد. روش‏های اندازه‏گیری تراکم در این تحقیق عبارت‌اند از شمارش گونه‌ها در داخل کوادرات 1 متر مربعی؛ نزدیک‌ترین فرد؛ نزدیک‏ترین همسایه؛ زوج‏های تصادفی؛ نقطة یک چهارم متمرکز؛ و زاویة منظم. از ‌نظر صحت روش‏ها، نتایج نشان داد روش نزدیک‌‌ترین همسایه در جامعة Festuca ovina و روش نقطة یک‌چهارم متمرکز در دو جامعة tomentellus Bromus و Prangos ferulacea  دارای بیشترین صحت است و روش زاویة منظم در هر سه جامعه دارای کمترین صحت.

کلیدواژه‌ها