نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مرتعداری دانشگاه شهر کرد

2 استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

به منظور ارزیابی و مقایسة روش‏های اندازه‏گیری تراکم سه گونة Bromus tomentellus،ovinaFestuca، و Prangos ferulaceae، از نظر صحت و زمان لازم در هر روش، سه جامعة مطالعاتی انتخاب شد که گونة غالبِ هر جامعه یکی از گونه‌‏های مذکور بود. در هر یک از جوامعْ منطقة معرف مشخص شد و محدوده‏ای به مساحت 7000 متر مربع (70 × 100) انتخاب گردید. نمونه‌برداری در این محدوده به صورت تصادفی سیستماتیک انجام شد. در هر محدوده، با توجه به نوع و پراکنش گونه‌ها، 5 ترانسکت 100 متری مستقر شد. در هر یک از محدوده‌‏های 7000 متر مربعی، در هر جامعه، همة پایه‌‏های گونه‌های مذکور با ترانسکت نواری (2 × 100) m2شمرده شد و تراکم واقعی آن‌ها به‌دست آمد. تراکم به‌دست‌آمده از این روشْ شاهد در نظر گرفته شد. روش‏های اندازه‏گیری تراکم در این تحقیق عبارت‌اند از شمارش گونه‌ها در داخل کوادرات 1 متر مربعی؛ نزدیک‌ترین فرد؛ نزدیک‏ترین همسایه؛ زوج‏های تصادفی؛ نقطة یک چهارم متمرکز؛ و زاویة منظم. از ‌نظر صحت روش‏ها، نتایج نشان داد روش نزدیک‌‌ترین همسایه در جامعة Festuca ovina و روش نقطة یک‌چهارم متمرکز در دو جامعة tomentellus Bromus و Prangos ferulacea  دارای بیشترین صحت است و روش زاویة منظم در هر سه جامعه دارای کمترین صحت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of techniques for density measurement in three plants communities F.ovina, B. tomentellus and P.ferulacea (Research station: Rangelands of Saral in Kurdistan province)

نویسندگان [English]

  • Jamal Imani 1
  • Hossein Arzani 2
  • Mohammad Ali Zare Chahouki 3

1 PhD Student of Range Management, Faculty of Natural Resources, University of Shahrekourd, Iran

2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran

3 Assisstant Prof, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

For assessment and comparison of measuring density methods of Festuca ovina, Bromus tomentellus and prangos ferulacea, three plants communities are selected. In all of plant community, reference area was defined and samples 7000 (70*100) square meter was selected. Whole the area, sampling was accumplished as systematic-random. In each area, 5 transect 100 meter are established. Then in areas 7000 square meter, all of the basic species are counted by strip transect and real plant density is measured. This plant density is remarked as a control and plant density that is measured by others methods are compared with it. Density measuring methods in this research were: species counting counted in quadrate of 1 square meter, point-centered quarter, angle order, nearest-neighbor, random pairs and closest individual methods. The results showed that among these methods for Festuca ovina, neighbor nearest method is most accurate and angle order method has low accurate. Moreover angle order method is the slowest and quadrate method is rapid. In Bromus tomentellus, among these methods for this species, point-centered quarter method is the most accurate. Angle order method has low accurate in these methods. Also angle order method is slowest and counted quadrate method is rapid. In Prangus ferulacea, In these methods for this species, point-centered quarter method is the most accurate and angle order is the least accurate. Moreover angle order method is the slowest and count plant quadrate method is rapid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • density estimating methods
  • F.ovina
  • B. tomentellus
  • P.ferulacea
  • Saral of Kurdistan province