اصلاح شاخص خشک‌سالی RDI بر اساس مناسب‌ترین روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل و تابع توزیع احتمال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه ابوعلی سینا، همدان

2 استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

شاخص RDI از برازش توزیع لوگ‌نرمال بر مقادیر نسبت بارندگی (P) به تبخیر و تعرق ‌پتانسیل (ETo) در هر بازة زمانی دلخواه به‌دست می‌آید. در این شاخص مقدار ETo از روش ترنت‌وایت (Th) و بر اساس دمای‌ میانگین محاسبه می‌شود. روش Th مقدار ETo را در مناطق ‌خشک و نیمه‌خشک کمتر از مقدار واقعی تخمین می‌زند. همچنین، در برخی از مناطق ممکن است توزیع لوگ‌نرمال نتواند مناسب‌ترین توزیع بر مقادیر نسبت بارندگی به ETo برازش یابد. در این تحقیق، به ‌منظور ارزیابی تأثیر دو محدودیت فوق بر شاخص RDI، از آمار پارامترهای هواشناسی هشت ایستگاه سینوپتیک کشور طی سال‌های 1958 تا 2007 میلادی استفاده شد. نخست، مقادیر شاخص RDI بر اساس توزیع لوگ‌‌نرمال و روش Th محاسبه شد (RDI(Th)). سپس، مقادیر ETo از روش منتخب (بر اساس بهترین معادلة تجربی در شرایط مختلف کمبود پارامترهای هواشناسی) برآورد شد و شاخص RDI با عنوان  RDI(Select)محاسبه گردید. همچنین، با برازش توابع توزیع مختلف بر مقادیر نسبت بارندگی به ETo سالانه مناسب‌ترین تابع توزیع بر اساس آمارة کولموگروف- اسمیرنوف (KS) انتخاب شد و با استفاده از اصل انتقال هم‌احتمال مقادیر شاخص RDI با عنوانRDI(Th) * استخراج گردید. بررسی وضعیت خشک‌سالی بر اساس شاخص‌های RDI(Select) وRDI(Th) * در مقایسه با RDI(Th) نشان ‌داد که رفع هر یک از محدودیت‌های ذکرشده می‌تواند به تغییر در تعداد فراوانی و شدت هر یک از وضعیت‌های مختلف رطوبتی در شاخص RDI منجر شود. بنابراین، با برآورد ETo از روش منتخب و استفاده از مناسب‌ترین تابع توزیع برازش‌یافته بر مقادیر نسبت بارندگی به ETo، به کمک اصل انتقال هم‌احتمال، شاخص RDI(Th) به شاخص RDI(Select)* اصلاح شد.

کلیدواژه‌ها