نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه خاک‌شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

اندازه‌گیری رواناب و رسوب، به دلیل محدودیت‌های مالی و زمانی و شرایط سخت فیزیکی، همواره، دشوار بوده است. به منظور مقابله با این مشکلات استفاده از مدل‌ها ضروری می‌نماید. از طرفی، بررسیِ صحت و دقتِ مدل‌هایی که در خارج از کشور طراحی شده‌اند برای شرایط ایران الزامی است. هدفِ مطالعة حاضر بررسی کارایی مدل SWAT[1] در برآورد دبی متوسط روزانه و غلظت رسوب و واسنجی و اعتبارسنجی این مدل در آبخیز چهل‌چای در شرق استان گلستان است. برای واسنجی نتایج مدل از الگوریتم SUFI2[2] استفاده شد. معیار ناش‌-‌ ساتکلیف، به عنوان تابع هدف، در مرحلة واسنجی (2001- 2005) و اعتبارسنجی (2006- 2009) برای دبی متوسط روزانه به‌ترتیب برابر 5/0 و 4/0 و برای غلظت رسوب برابر 71/0 و 92/0 به‌دست آمد که، با توجه به معیارهای مورد استفاده در تحقیقات گذشته، پذیرفتنی ارزیابی شد. با توجه به اینکه SWAT مدلی مدیریتی است و در این حوزه کارایی مقبولی داشته، پیشنهاد می‌شود در بررسی اثر اقدامات مدیریتی در آبخیز چهل‌چای از آن استفاده شود.[1]. Soil and Water Asseement Tool


[2]. Sequential Uncertainty Fitting Version2

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simulating discharge and sediment production using SWAT in Chehelchai Watershed of Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Akram Arefi Asl 1
  • Ali Najafinejad 2
  • Farshad Kiani 3
  • Abdolrassoul Salmanmahiny 4

1 M.Sc. Postgraduate, Gorgan University of Agricultural Sci. & Natural Resources, Gorgan, Iran

2 Assistant professor, Watershed management department, Gorgan University of agricultural sciences and natural resources, Gorgan, Iran

3 Assistant professor, Soil sciences department, Gorgan University of agricultural sciences and natural resources, Gorgan, Iran

4 Associate Professor of Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sci. & Natural Resources

چکیده [English]

Runoff and sediment measurement is difficult in mountain watershed because of many different problems such as time and financial limitations. So using simulation model is necessary in this regard. Accuracy and precision evaluation of models for different watershed of Iran is necessary. The aim of this study was the evaluation of SWAT model efficiency in simulation of runoff and sediment yield in Chelchay watershed in Golestan province, Iran and also calibration and validation of SWAT. SUFI2 algorithm was used for calibration and validation. Nash-Sutcliff for calibration period (2001-2005) and validation period (2006-2009) for average daily discharge was 0.5 and 0.4 respectively and for sediment concentration was 0.71 and 0.92 that is good according to past research results. Because SWAT is complex and integrated model and can be used as a management tool in watershed management so it is suggested that it would be used for evaluation of management activities effects in Chelchay watershed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • calibration
  • Chehelchai watershed in Golestan province
  • SWAT
  • SUFI2
  • validation