نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تهیة نقشة حساسیت به خطر زمین‌لغزش و ارزیابی آن با استفاده از تحلیل آماری رگرسیون لجستیک

حمید رضا مرادی؛ مریم دشتی مرویلی؛ علیرضا ایلدرمی

دوره 67، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 617-629

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53478

چکیده
    هدف از این تحقیق پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضة آبخیز سیاه‌دره با استفاده از مدل آماری رگرسیون لجستیک است. بدین منظور، نخست نقاط لغزشی با استفاده از عکس‌های هوایی و بازدید‌های میدانی مشخص و متعاقب آن نقشة پراکنش زمین‌لغزش منطقه تهیه شد. سپس، هر یک از عوامل مؤثر در وقوع زمین‌لغزش در منطقة مورد مطالعه از قبیل شیب، جهت شیب، ...  بیشتر