نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تنوع و غنا بانک بذر خاک پس از توقف زراعت در رویشگاه بوته زار و علفزار در مراتع نیمه استپی استان چهار محال و بختیاری

الهه فهیمی پور؛ جمشید قربانی؛ قدرت الله حیدری

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 649-661

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.325395.1596

چکیده
  بانک بذر خاک نقش مهمی در احیاء پوشش گیاهی پس از توقف آشفتگی دارد. در این تحقیق تنوع و غنای بانک بذر خاک در مراتع نیمه استپی استان چهار محال و بختیاری مطالعه قرار گرفت. در دو رویشگاه علفزار و بوته‌زار اراضی دارای سابقه تغییر کاربری شناسایی و چهار بازه زمانی در توقف زراعت شامل کمتر از 5، 5 تا 15، 15 تا 25 و بیشتر از 25 سال انتخاب شدند. جهت جغرافیایی ...  بیشتر