نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسه تغییرات مکانی فرسایش خاک در آبخیز‌های شاهد و نمونه گنبد در استان همدان

سید حمیدرضا صادقی؛ زهرا هاشمی آریان؛ مهدی وفاخواه؛ زینب کریمی

دوره 71، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 405-417

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.202889.984

چکیده
  بررسی تغییرات زمانی و مکانی فرسایش خاک و عوامل مؤثر بر آن برای ارائۀ راه‌کارهای مناسب برای برنامه‌‌ریزی درست استفاده از منابع آبخیز اهمیت به‌سزایی دارد. حال آن‌که مطالعات کمّی به ‌بررسی تغییرات زمانی فرسایش خاک و تغییرات مکانی آن پرداخته‌اند. در این پژوهش تغییرپذیری زمانی مشارکت مکانی فرسایش خاک در حوزه‌های آبخیز شاهد و نمونه ...  بیشتر

بهینه‏ سازی کاربری اراضی به منظور کمینه‏سازی فرسایش خاک و بیشینه‏سازی سود در بخشی از حوضة آبخیز طالقان

مهدی وفاخواه؛ محسن محسنی ساروی؛ حسن احمدی

دوره 68، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 181-195

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53894

چکیده
  بهینه‏سازی کاربری اراضی یکی از راهکارهای مناسب برای حفاظت خاک است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف بهینه‏سازی کاربری اراضی به منظور کمینه‌‌کردن فرسایش و بیشینه‏سازی سود در حوضة آبخیز طالقان با مساحت 23/80427 هکتار انجام شد. بدین منظور، با محاسبة مساحت، میزان فرسایش، و درآمد خالص هر یک از کاربری‏های اراضی حوضة آبخیز مورد تحقیق، با ...  بیشتر