نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تحلیل شبکة تبادل اطلاعات در راستای مدیریت پایدار منابع طبیعی (منطقة مورد مطالعه: حوضة سد البرز در استان مازندران)

عبدالمطلب رضائی؛ سید محمود حسینی؛ علی اسدی

دوره 68، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 65-79

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53883

چکیده
  استفاده از تحلیل شبکة اجتماعی برای بررسی نوع روابط بین ذی‌نفعان و کنشگران در مدیریت منابع طبیعی، به منزلة روشی علمی، کاربرد فراوانی یافته است. تحقیق حاضر با هدف تحلیل شبکة تبادل اطلاعات در بین سازمان‌های فعال در مدیریت پایدار منابع طبیعی در حوضة سد البرز در استان مازندران بر مبنای رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی صورت گرفت. بر اساس نتایج ...  بیشتر