نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی تغییرات مکانی و زمانی آبدهی فصلی و سالانۀ حوزۀ کرخه

مجتبی نساجی زواره؛ باقر قرمزچشمه؛ مسلم محمدپور

دوره 74، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 207-221

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.317435.1560

چکیده
  تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی می­تواند باعث تغییر در روند آبدهی فصلی و سالانۀ رودخانه شود. تغییرات آبدهی سالانه و فصلی رودخانه بایستی در مدیریت و برنامه­ریزی منابع آب در حوزۀ آبخیز مد نظر قرار گیرد. برای این منظور در این تحقیق حوضۀ کرخه مورد بررسی قرار گرفت. در  تحلیل روند آبدهی این حوزه، سری­های زمانی روزانۀ 15 زیر حوزۀ منتخب ...  بیشتر