نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسة دامنة اکولوژیک دو گونة Festuca ovina L. و Poa bulbosa L. با برخی متغیرهای محیطی با استفاده از تابع HOF (مطالعة موردی: مراتع حوضة آبخیز گلندرود)

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ علی محمدشریفی؛ سید جلیل علوی

دوره 68، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 269-285

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.54930

چکیده
  مطالعة حاضر در مراتع حوضة آبخیز گلندرود در استان مازندران انجام شد. هدف اصلی این مطالعه مقایسة دامنة اکولوژیک Festuca ovinaو Poa bulbosa بابرخی متغیرهای محیطی با استفاده از تابع HOF بود. بدین منظور، 150 پلات یک‌متر مربعی در طول گرادیان متغیر‌های محیطی در مراتع مستقر شد. نمونه‏برداری به ‌صورت تصادفی‌‌- سیستماتیک صورت گرفت. در سطح نمونه‌برداری ...  بیشتر