نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مدل مناسب توزیع فراوانی تنوع گونه‌ای در سه شدت چرایی متفاوت در مراتع دیزج بطچی آذربایجان غربی

جواد معتمدی (ترکان)؛ اسماعیل شیدای کرکج

دوره 67، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 103-115

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.50832

چکیده
  تنوع گونه‏ای یکی از مهم‏ترین مشخصه‏های نشان‏دهندة تغییرات در اکوسیستم‏های مرتعی است که همواره تحت تأثیر اقدامات مدیریتی قرار دارد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی تغییرات تنوع گونه‏ای و تعیین مدل مناسب توزیع فراوانی تنوع گونه‏ای در سه مکان مرتعی استان آذربایجان غربی می‌پردازد. مکان‏های مورد بررسی، از نظر عوامل محیطی، ...  بیشتر