نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

توانایی شاخص‌های گیاهی حاصل از دادههای سنجش از دور به منظور شناسایی و تفکیک مناطق سوخته شده در مراتع نیمه استپی استان چهار محال بختیاری

علی محمدیان؛ اسماعیل اسدی بروجنی؛ عطاالله ابراهیمی؛ پژمان طهماسبی؛ علی اصغر نقی پور برج

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 837-850

10.22059/jrwm.2021.323095.1588