نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه بروموس (Bromus kopetdaghensis Drobov) تحت تأثیر تیمارهای مختلف دمایی

ریحانه عظیمی؛ محمد خواجه‌حسینی؛ فرنوش فلاح‌پور

دوره 67، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 253-261

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.51830

چکیده
  بروموس کوپه‌داغ (Bromus kopetdaghensis Drobov) گیاهی است چندساله از تیره Poaceae. این گیاه در تنوع زیستی مراتع مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران حائز اهمیت است. این مطالعه به منظور بررسی خصوصیات جوانه‌زنی بذور این گیاه تحت تأثیر تیمارهای مختلف درجة حرارت در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار، در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در سال 1391، ...  بیشتر