نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
کاربرد روش آنتروپی حداکثر در مدل‌سازی پیش بینی پراکنش رویشگاه های گیاهی (مطالعۀ موردی: مراتع بخش خلجستان استان قم)

حسین پیری صحراگرد؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین آذرنیوند

دوره 69، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 819-834

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61093

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در پراکنش رویشگاه­های مورد مطالعه و تهیۀ نقشه پیش­بینی رویشگاه­ها با استفاده از روش آنتروپی حداکثر انجام شد. بدین منظور، بعد از تعیین واحدهای همگن نمونه­برداری با استفاده از نقشه رقومی ارتفاع و نقشۀ زمین­شناسی با مقیاس 1:25000، نمونه­برداری از پوشش گیاهی به روش تصادفی ...  بیشتر