نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اولویتبندی زیرحوزههای آبخیز جهت اقدامات آبخیزداری (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز دریان سمنان)

علی گلکاریان؛ عباسعلی محمدیان؛ ابوالفضل عبدالهی

دوره 70، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 777-789

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.113741.807

چکیده
  حوزۀ آبخیز یک واحد ایده‌آل برای مدیریت منابع طبیعی و همچنین تعدیل تأثیر ناهنجاری طبیعی برای دستیابی به توسعۀ پایدار است. شرط اول کنترل عوامل فرسایشی و بهبود وضعیت بحرانی یک حوزۀ آبخیز، شناسایی مناطق و زیرحوزه‌های با وضعیت بحرانی‌تر و اولویت‌بندی آن‌ها است تا در صورت اجرای عملیات کنترلی، مناطق دارای اولویت‌های بالاتر بیشتر مد ...  بیشتر