نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی ارزش رجحانی گیاهان مورد چرای گوسفند طی فصل چرا در مراتع استپی خشکه رود ساوه (مطالعه موردی: نژاد آمیخته سنگسری-افشار)

صدیقه زارع کیا؛ محمد فیاض؛ نیلوفر زارع

دوره 70، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 359-372

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.206617.1008

چکیده
  تعیین ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی از جمله اطلاعات ضروری برای برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح مرتع و دام است. این پژوهش به‌منظور بررسی ارزش رجحانی گونه‌های مورد چرای گوسفند در ماه­های مختلف فصل چرا و با استفاده از روش شاخص انتخاب گونه‌ها در مرتع خشکه‌رود ساوه انجام شد. داده‌های مربوط به تولید و مصرف گونه‌ها در داخل و خارج از قرق از ابتدای ...  بیشتر