نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
شناسایی عوامل مؤثر در عدم مشارکت مرتع‌داران در اجرای طرح‌های مرتع‌داری شهرستان کهگیلویه

فرهاد لشگرارا؛ مجید رضا داورپناه؛ سید اکبر جوادی

دوره 68، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 35-46

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53880

چکیده
    در دهه‌های اخیر، مقابله با عوامل تخریب مراتع و تلاش در جهت احیای مراتع، به منزلة گامی اساسی در راستای توسعة پایدار، لازم و ضروری بوده است. اما، با توجه به وسعت زیاد عرصه‌های منابع طبیعی و نیاز به نیروی انسانی بسیار زیاد برای حفاظت و احیای این منابع، به‌نظر می‌رسد مشارکت بهره‌برداران عرصه‌های مذکور بهترین وسیله برای توسعة این ...  بیشتر